About us

Hlavním posláním spolku je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí  a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni.

Organizace Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. byla založena v říjnu 2010 z iniciativy zahraničních vědeckých pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Jejím účelem bylo zvýšení efektivity integrace migrantů v České republice a propagace aktivit dalších organizací v této oblasti. Postupně se z AMIGA vytvořilo dobrovolnické centrum umožňující migrantům zapojení do široké škály dobrovolnických aktivit určených primárně pro majoritu. V současné době se na činnosti organizace podílí 10 členů a 50 dobrovolníků pocházejících z Ruska, zemí Východní Evropy a Střední Asie, Austrálie, Kanady, Spojených Států, Izraele, Velké Británie, Lotyšska, Španělska a samozřejmě i České republiky.

Činnosti spolku

–   integrace migrantů do české společnosti skrze jejich zapojení do dobrovolnické činnosti

–   organizace volnočasových aktivit a zájmových klubů samostatně i ve spoluprací s dalšími organizacemi

–   organizace a pořádání kurzů, přednášek, workshopů, seminářů, tréninků, výstav, a dalších akcí

–   shromažďováni, vytvářeni a distribuce materiálů o problematice integrace cizinců a jiných sociálně znevýhodněných skupin

–   konzultační služby a příprava komplexních programů sociální adaptace, integrace a osobního rozvoje pro státní a nestátní organizace a pro jednotlivce

–   výzkum v sféře sociální a zdravotní adaptace cizinců, zejména citlivějších skupin (vč. žen v domácnosti, dětí, studentů, seniorů a jiných)

–   spolupráce s místními, charitativními a kulturními organizacemi, se státními a samosprávními orgány a jinými subjekty na území ČR a v zahraničí

–   vytváření mezinárodní kontaktní sítě, pořádání mezinárodních projektů, výměnných pobytů, stáží apod

–   poskytování a zprostředkování bezplatné právní a poradenské pomoci členům spolku

Cíle spolku

–   zvyšování společenské aktivity cizinců dlouhodobě žijících na území ČR

–   zapojoní migrantů do dobrovolnických, charitativních, municipálních a podobných aktivit

–   zlepšení podmínek pro adaptaci cizinců a jiných sociálně znevýhodněných skupin na území ČR, včetně podpory fyzického a psychického zdraví

–   podpora tvůrčího rozvoje a prevence sociální izolace znevýhodněných skupin (vč. žen v domácnosti, dětí, studentů, seniorů a jiných)

–   podpora vzájemné adaptace a komunikace lidí v interkulturním prostředí

–   zvyšování povědomí o pozitivních aspektech migrace a roli zahraničních odborníků v rozvoji vědy, kultury a veřejného života

–   zapojení migrantů do programů ochrany životního prostředí a kulturních památek

–   zvýšení informovanosti veřejnosti o činnostech nevládních neziskových organizací zabývajících se podobnou problematikou

–   rozvoj mezinárodní spolupráce a vývoj inovačních přístupů k řešení otázek spojených s migraci

 

Napsali o nás

http://dnm-praha.eu/110_Prezentace-ruskych-obcanskych-sdruzeni-a-neziskovych-organizaci

http://www.czechtoday.eu/denpobedi/georgievskayalentochka.html